Raadsinformatie April 2015

De volgende vergaderingen zijn gewijzigd / toegevoegd:

Omschrijving: 

Informatie en Presentatie bijeenkomsten
16 april 2015 19:30
Download vergaderstukken

Gemeenteraad
09 april 2015 19:30
Download vergaderstukken

De volgende nieuwe / gewijzigde vergaderstukken zijn beschikbaar:

Omschrijving:

09 april 2015

Gemeenteraad

Besluitenlijst raad van 5 maart 2015

Lijst van bestuurlijke toezeggingen raad bijgewerkt tot en met 24 maart 2015

2. Raadsbesluit betreft benoeming raadslid GroenLinks, getekend

2. Raadsbesluit betreft het vaststellen van het postzegelbestemmingsplan Molenkrochtlaan 3 en 5 in Bergen, getekend

2. Raadsbesluit betreft kennis te nemen van de Uitvoeringsnota Toezicht en Handhaving gemeente Bergen 2015, getekend

2. Raadsbesluit betreft het voorbereiden van een onderzoek naar een vergaderlocatie van de raad, getekend

2. Raadsbesluit betreft het aanwijzen van verhuuractiviteiten in het algemeen belang zodat deze in overstemming zijn met de gedragsregels uit de wet Markt en Overheid, getekend

Lijst vastgoed objecten gemeente Bergen

2. Raadsbesluit betreft het vaststellen van de aanpak sanering Oosterdijk en de daarbij behorende begrotingswijziging, getekend

3. Begrotingswijziging sanering Oosterdijk, getekend

2. Raadsbesluit ontvlechting Dorp en Duin, getekend

Amendement A: Fractie KIES Lokaal inzake ontvlechting project Dorp en Duin: fusielocaties 3 voetbalverenigingen, aangenomen

Amendement B: Fracties D66, KL, CDA, PvdA en VVD inzake ontvlechting project Dorp en Duin: woningbouw Watertorenterrein, aangenomen

Motie 1 vreemd aan de orde van de vergadering: Fractie VVD inzake werkzaamheden Breelaan, verworpen

Ingediende amendementen en moties raadsvergadering van 9 april 2015